Referat fra generalforsamlingen den 25. marts 2014

Der var 6 fremmødte incl. bestyrelsen.

Jacob bød velkommen, og foreslog Erik Østergaard som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var lovlig varslet, og gav herefter ordet til Jacob for bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning.

Jacob bød velkommen til de fremmødte og oplyste, at 2013 havde været et stabilt år, uden de store udfordringer. Etablering og tilkobling af den nye udstykning på Friggsvej og omlægning af bakketoppen på Bottrupvej var forløbet helt uden problemer.

Ledningsregistreringen hos Galten Elværk er ajourført.

Der var sat penge at til renovering af vandværket. Der er endnu ikke foretaget renoveringer, hvorfor beløbet er overført til 2014.

Der indhentes tilbud på udskiftning til trykfilte, således der kan spares på udgifterne til rensning, ligesom hele den elektroniske styringen står for en udskiftning.

Renoveringen kan foretages, uden at afbryde for vandforsyningen.

Inden renoveringen igangsættes indhentes viden og erfaring fra kolleger i branchen - der vurderes om renoveringen skal foretages i etaper eller der vil være økonomiske fordele i at foretage renoveringen på én gang.

Generelt kører vandværket på ”lånt tid”, med hensyn til istandsættelse.

Verner Nielsen spurgte til det samlede beløb for en komplet renovering. Hertil svarede Jacob, at de samlede tilbud løb op i nærheden af en million, men dette var inklusive de kosmetiske ændringer. Da vandværkets bygninger er store nok til at huse såvel det eksisterende om det nye inventar, vil bortskaffelse og den kosmetiske istandsættelse kunne udskydes.

 

Regnskab.

Tina Therkelsen fra KPMG fremlagde og gennemgik regnskabet.

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

 

Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

 

Budget.

Tina gennemgik budget for 2014.

Budget blev godkendt uden kommentarer.

 

Valg af medlemmer.

På valg var Henrik Granitz og Henning Christensen.

Begge blev genvalgt.

 

Verner Nielsen og Erik Østergaard stillede op som suppleanter,

Begge blev valgt.

Erik Østergaard som 1. suppleant

 

Valg af revisor.

KPMG blev genvalgt.

 

Eventuelt.

Jacob takkede for et godt møde og bød derefter på brød og kage.

........................................................................................................... 

Konstituering.

Efter generalforsamlingen holdt bestyrelsen et kort møde.

Bestyrelsens sammensætning er uændret.

 

Henning Christensen